Yêu cầu của bài là cài đặt chương trình bằng danh sách liên kết và sử dụng hàm đọc file và phải viết trên C.
Các tiền bối giúp em với ạ !