Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1

  mình mới học môn c có bài tap này mà no chỉ hiển thị co 1 người trong danh sach liên kết

  #include"conio.h"
  #include"stdio.h"
  #include"alloc.h"
  typedef struct cn
  {
  char ht[30];
  char qq[30];
  float lg;
  int ns;
  struct cn*next;
  } ds;
  ds*l;
  void main()
  {
  char ch;
  ds *p,*c;
  float tg;
  int tg1;
  l=NULL;
  do
  {
  p=(ds*)malloc(sizeof(ds));
  printf("
  nhap ho ten: "); fflush(stdin); gets(p->ht);
  printf("
  nhap que quan: "); fflush(stdin); gets(p->qq);
  printf("
  nhap luong: "); scanf("%f",&tg);
  p->lg=tg;
  printf("n nhap nam sinh: "); scanf("%d",&tg1);
  p->ns=tg1;
  p->next=NULL;
  if(l==NULL) l=p;
  else
  p->next=c;
  c=p;
  printf("
  ban co nhap nua khong: ");
  ch=getch();
  }
  while(ch!='k');
  p=l;
  while(p!=NULL)
  {
  printf("
  %10s %10s %10.2f %10d",p->ht,p->qq,p->lg,p->ns);
  p=p->next;
  }
  getch();
  }

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Đây là môt bài về danh sách liên kết rất hay cho bạn tham khảo
  Mã:
  #include<iostream.h>
  #include<fstream.h>
   
  //khai báo 1 node
  struct node{
  int data;
  node*next;
  };
   
  struct dslk{
  node* head;
  node* tail;
  };
  //Thu tuc cho phep tao 1 node khi có gia tri x
  //@param x la gia tri cua nut
  //@return con tro tro den nut chua gia tri x
  node* createNode(int x){
  node *p; p=new node;
  if(p==NULL)return NULL;
  p->data=x;
  p->next=NULL;
  return p;
  }
  ///Ham khoi tao 1 dslk
  //@param l la danh sach can khoi tao
  void init( dslk &l){
  l.head=NULL;
  l.tail=NULL;
  }
  //ham them 1 nut vao dau dslk
  //param p la nut can them
  void addFirst(dslk &l,node*p){
  if(l.head==NULL)
  l.head=l.tail=p;
  else{
  p->next=l.head;
  l.head=p;
  }
  }
   
  void addLast(dslk &l,node*p){
  if(l.head==NULL)
  l.head=l.tail=p;
  else{
  l.tail->next=p;
  l.tail=p;
  }
  }
  //chen node n vao sau node p trong danh sach
  void addAfter(dslk&l,node *q,node*new_node){
  if(l.head==NULL&&q==NULL)
  l.head=l.tail=new_node;
  if (q!=NULL){
  new_node->next = q->next;
  q->next = new_node;
  if(q == l.tail)
  l.tail = new_node;
  }
   
  }
   
  void addBefore(dslk&l,node *q,node*new_node){
  node*p=NULL;
  node*t=l.head;
  while(t->data!=q->data&&t!=NULL){
  p=t;
  t=t->next;
  }
  addAfter(l,p,new_node);
  }
  //add phan tu vao sao cho danh sach luon tang dan
  void addSort(dslk&l,node*n){
  if(l.head==NULL)
  l.head=l.tail=n;
  else{
  if(n->data<=l.head->data)
  addFirst(l,n);
  else if(n->data>=l.tail->data)
  addLast(l,n);
  else{
  node*t=l.head;
  while(t!=NULL){
  if(t->data>n->data)
  break;
  t=t->next;
  }
  addBefore(l,t,n);
  }
  }
  }
   
  //Ham nay dung de duyet qua danh sach va in gia tri data
  //param l la danh sach can duyet
  void traverse(dslk l){
  node*t=l.head;
  while(t!=NULL){
  cout<<t->data<<" ";
  t=t->next;
  }
  cout<<endl;
  }
   
  int nodesCounter(dslk l){
  node*t=l.head;
  int dem=0;
  while(t!=NULL){
  dem++;
  t=t->next;
  }
  return dem;
  }
   
  node*searchByKey(dslk l,int data){
  node*t=l.head;
  while(t!=NULL){
  if(t->data==data)
  return t;
  t=t->next;
  }
  return NULL;
  }
  //xoa 1 phan tu dau danh sach
  int deleteFirst(dslk&l){
  if(l.head==NULL)
  return -1;
  node*p=l.head;//phan tu can xoa
  l.head=p->next;
  if(l.head==NULL)
  l.tail=NULL;
  delete p;
  return 1;
  }
  //Xoa 1 node sau node q
  //tra ve 1 neu xoa thanh cong
  int deleteAfter(dslk&l,node*q){
  if(q==NULL || q->next==NULL)
  return -1;
  node*p=q->next;
  q->next=p->next;
  if(p==l.tail)
  l.tail=q;
  delete p;
  return 1;
  }
  //xoa 1 nút có khóa là key
  //tra ve -1 neu ds rong, 0 neu khong tim thay, 1 neu OK
  int deleteByKey(dslk&l,int key){
  if(l.head==NULL) return -1;
  node*sau=l.head;
  node*truoc=NULL;
  while(sau!=NULL){
  if(sau->data==key) break;
  truoc=sau;
  sau=sau->next;
  }
  if(sau==NULL)
  return 0;
  if(truoc==NULL)
  return deleteFirst(l);
  return deleteAfter(l,truoc);
  }
  //xoa tat ca cac nut trong dslk l co data=key
  void deleteByKeyAll(dslk&l,int key){
  if(l.head==NULL) return;
  node*sau=l.head;
  node*truoc=NULL;int x=-1;
  while(sau!=NULL){
  x=-1;
  if(sau->data==key){
  if(truoc==NULL)
  deleteFirst(l);
  else
  deleteAfter(l,truoc);
  sau=l.head;
  truoc=NULL;
  x=1;
  }
  if(x!=1){
  truoc=sau;
  sau=sau->next;
  }
  }
  }
  //huy toan bo danh sach
  void removeAll(dslk&l){
  node*p;
  while(l.head!=NULL){
  p=l.head;
  l.head=p->next;
  delete p;
  }
  l.tail=NULL;
  }
  //ham ghi du lieu xuong file
  void write2file(char * filename, dslk ds){
  ofstream fs(filename, ios::binary | ios::out );//| ios::app
  node*t=ds.head;
  while(t!=NULL){
  fs.write((char*)&t->data,sizeof(int));
  t=t->next;
  }
  fs.close();
  }
  ///hàm doc du lieu tu file
  void readfromfile(char * filename, dslk &ds){
  init(ds);
  ifstream infile(filename,ios::in|ios::binary);
  if(infile!=NULL){
  int data;
  infile.read((char*)&data,sizeof(int));
  while(!infile.eof()){
  node*n=createNode(data);
  addLast(ds,n);
  infile.read((char*)&data,sizeof(int));
  }
  }
  infile.close();
  }

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  bạn phải đổi "p->next=c" thành "c->next=p" mới đúng. Bạn mới học mà làm được thế là tốt đấy

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  danh sách liên kết rất hay đó bạn, mình giờ rất ít khi dùng mảng,mình cảm thấy danh sách liên kết mô tả thế giới rất tự nhiên và cũng rất dễ quản lí nữa, sau này học đến OOP thì bạn sẽ thấy nhiều cái hay trong nó, chú ý đến cái này đi bạn.

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •