mọi ngừoi giúp mìh bài này vs..sao xuất mãi ko dc z..
sử dụng các thao tác trên hàng đợi để xuất ra 1 mảng số nguyên;

đây là code của mình:
Mã:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
struct queue
{
	int n, front, rear;
	int *list;
};
void init(queue &q)
{
	q.list= new int[q.n];
	q.front=q.rear=0;
}
void nhap(queue &q)
{
	printf("
Nhap mang so nguyen
");
	for(int i=0;i<q.n;i++)
	{
		scanf("%d",&q.list[i]);
	}
}
int isempty(queue q)
{
	if(q.front==q.rear==0)
	return 1;
	if(q.front==q.rear)
	return 1;
	return 0;
}
int isfull(queue q)
{
	if(q.front==0&&q.rear==q.n-1)
	return 1;
	if(q.front==q.rear)
	return 1;
	return 0;
}
void enqueue(queue &q, int &x)//them 1 phan tu vao cuoi queue
{
	if(isfull(q)==0)
	{
		q.list[q.rear]=x;
		q.rear++;
	}
	if(q.rear==q.n)
		q.rear=0;
}
int dequeue(queue &q)//trich', huy phan tu o dau hang doi
{
	int x;
	if(isempty(q)==0)
	{
		 x=q.list[q.front];
	   	q.front++;
	}
	if(q.front==q.n)
	q.front=0;
	return x;
}
int main()
{
	queue q;
	int n, x;
	printf("
Nhap n");
	scanf("%d",&q.n);
	init(q);
	nhap(q);
	for(int i=0;i<q.n;i++)
	{
		enqueue(q,q.list[i]);
	}
	for(int i=0;i<q.n;i++)
		printf("
 %d",dequeue(q));
}