Em co bai code này đang biên dịch để đổi nó thành thời khóa biểu mà em không biết lỗi ở đâu

Mã:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include<iostream.h>
#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include<dos.h>
#include<string.h>
#include<ctype.h>
#include<math.h>

//--------------------------------------------------------
void ktdh1()
{
 int driver = 0, mode;
 initgraph(&driver, &mode, "c:\\borlandc\\bgi");

  }


/*----------------------------------------------------------------*/
void thoat()
{

setfillstyle(2,10);
bar(0,0,getmaxx(),getmaxy());
setfillstyle(1,BLUE);
bar(20,20,getmaxx()-20,getmaxy()-20 );
setcolor(15);
outtextxy(100,100,"Em xin chan thanh cam on su giup do cua co Lam Thi Ngoc Chau");
outtextxy(100,120,"va cac ban da giup em hoan thanh chuong trinh nay");
outtextxy(150,360,"An phim bat ky de thoat khoi chuong trinh");
getch();
}

/*---------------------------------------------*/

void Gioi_thieu()
{
setfillstyle(2,10);
bar(0,0,getmaxx(),getmaxy());
setfillstyle(1,BLUE);
bar(20,20,getmaxx()-20,getmaxy()-20 );
setcolor(15);
outtextxy(50,35,"Dac ta de tai: Su dung phuong phap do thi de the hien viec bo tri ");
outtextxy(35,60,"lich thi cho hoc sinh THPT .");
outtextxy(35,85,"Yeu cau: Sap xep lich thi trong mot tuan(7 ngay) gom 7 mon thi.");
outtextxy(35,110,"Nhung phai sap xep sao cho cac mon co cung giao vien giang day khong");
outtextxy(35,135,"thi vao 2 ngay lien tiep va moi giao vien khong qua 4 mon thi.");
outtextxy(35,160,"Muc tieu: Su dung cac ngon ngu lap trinh da hoc cac ly thuyet ve Toan ");
outtextxy(35,185,"Roi Rac, Ly Thuyet Do Thi va ket hop voi Ki Thuat Do Hoa de giai bai toan");
outtextxy(35,215,"Ve Lap Trinh: Dua vao Thuat toan chu trinh Hamilton da thiet lap");
outtextxy(35,240,"cho ra mot so do sap xep lich thi voi nhieu mau sac va than hien voi ");
outtextxy(35,255,"nguoi su dung. ");
outtextxy(150,385,"AN PHIM BAT KY DE TRO VE MENU");
getch();
cleardevice();
}

/*----------------khoi tao do hoa-----------------*/
void ktdh()
{
int Gd,Gm;
Gd=0;
initgraph(&Gd,&Gm,"c:\\borlandc\\bgi");
if (graphresult()!=0)
	 exit(1);

}

/*--------Thu tuc in ra mot xau kieu chu 3D--------------*/

void chu3d(int c,int h,int b,int mb,int mc, char st[50])
{
int i;
 for(i=1;i<=b;i++)
 {
  setcolor(mb);
  outtextxy(c+i,h+i,st);
 }
 setcolor(mc);
 outtextxy(c,h,st);
}
/*-------------------------------------*/

void hoten(int tx,int ty)
{
char ht1[50],ht2[50];
settextstyle(4,0,3);
chu3d(tx+5,ty-10,2,4,10,"         Ths: Lam Thi Ngoc Chau");
settextstyle(3,0,3);
chu3d(tx+5,ty+20,2,4,8,"           Tran Van To Em");
settextstyle(0,0,1);
outtextxy(370,405,"MSSV: 0751010019");
settextstyle(3,0,3);
chu3d(tx+5,ty+60,2,4,8,"           Phan Van Toan ");
settextstyle(0,0,1);
outtextxy(370,445,"MSSV: 0751010119");
settextstyle(2,0,7);
chu3d(tx-30,ty-10,2,2,12,  " GV huong dan: ");
chu3d(tx-30,ty+20,1,2,12," SV thuc hien: ");
settextstyle(1,0,1);
chu3d(tx+0,ty+100,2,4,9," An phim so tuong ung hoac phim mui ten de chon ");
}

/*--------Thu tuc nho hien thi thong bao--------------*/

void huong_dan()
{
setcolor(2);
settextstyle(0,0,1);
outtextxy(210,10,"KHOA KY THUAT - CONG NGHE");
outtextxy(220,30,"TRUONG DAI HOC TAY DO");
settextstyle(0,0,1);
outtextxy(255,50,"===******===");
settextstyle(7,0,1);
chu3d(420,130,2,4,10,"NIEN LUAN I");
settextstyle(8,0,4);
chu3d(130,80,4,5,15,"SAP XEP LICH THI");

}

/*------------Thu tuc tao cua so cho menu---------------*/

void cua_so(int c1,int h1,int c2,int h2, int n,int mt,int md,int mn)
{
int i;
for(i=1;i<=n;i++)
{
setcolor(mt);
line(c1+i,h1+i,c2-i,h1+i);
line(c1+i,h1+i,c1+i,h2-i);
setcolor(md);
line(c1+i,h2-i,c2-i,h2-i);
line(c2-i,h2-i,c2-i,h1+i);
 }
setfillstyle(6,mn);
bar(c1+n,h1+n,c2-n,h2-n);
}
/*-------------chuong trinh sap xep---------------*/
 // Ham phu 1.
void printc(int x,int y,char *s,int color)
{
  gotoxy(x,y);
  textcolor(color);
  cprintf(s);
}

// Ham phu 2.
void printcc(int x,int y,char *s,int color,int bk)
{
  gotoxy(x,y);
  textbackground(bk);
  textcolor(color);
  cprintf(s);
}

//--------------------------------------------
// Xay dung hop thoai.
void khungdoi(int x1,int y1,int x2,int y2,char *st,int linecolor,int bkcolor)
{
  int i,j;
  textbackground(bkcolor);
  for(i=x1+2;i<x2+3;i++)
	for(j=y1+1;j<y2+2;j++)
	  printc(i,j,"Û",0);
  printc(x2,y2,"¼",linecolor);
  printc(x1,y2,"È",linecolor);
  printc(x2,y1,"",linecolor);
  printc(x1,y1,"É",linecolor);

  gotoxy(x2-1,y1+8);
  printf("---->");
  gotoxy(x2+21,y1+8);
  printf("---->");
  gotoxy(x2-1,y1+18);
  printf("<----");
  gotoxy(x2+21,y1+18);
  printf("<----");
  gotoxy(38,y2+7);
  printf("------------------------");
  gotoxy(61,y2+6);
  printf("%c",108);
  gotoxy(38,y2+7);
  printf(".");
  gotoxy(38,y2+8);
  printf("%c",25);

  gotoxy(38,y2+12);
  printf("-----------------------");
  gotoxy(38,y2+11);
  printf("%c",108);
  gotoxy(61,y2+12);
  printf(".");
  gotoxy(61,y2+13);
  printf("%c",25);

  gotoxy(16,y2+6);
  printf("%c",24);
  gotoxy(16,y2+7);
  printf("%c",108);
  gotoxy(16,y2+8);
  printf("%c",108);
  gotoxy(16,y2+9);
  printf("%c",108);
  gotoxy(16,y2+10);
  printf("%c",108);
  gotoxy(16,y2+11);
  printf("%c",108);
  gotoxy(16,y2+12);
  printf("%c",108);
  gotoxy(16,y2+13);
  printf("%c",108);


  gotoxy(14,10);
  printf("Thu 2");

  gotoxy(37,10);
  printf("Thu 3");

  gotoxy(58,10);
  printf("Thu 4");


  gotoxy(46,17);
  printf("Thu 5");

  gotoxy(58,23);
  printf("Thu 6");

  gotoxy(37,23);
  printf("Thu 7");

  gotoxy(14,23);
  printf("Chu Nhat");


  for(i=x1+1;i<x2;i++)
  {
	printc(i,y1,"Í",linecolor);
	printc(i,y2,"Í",linecolor);
	for(j=y1+1;j<y2;j++)
	  printc(i,j,"Û",bkcolor);
  }

  for(i=y1+1;i<y2;i++)
  {
	printc(x1,i,"º",linecolor);
	printc(x2,i,"º",linecolor);
  }
  int k;
  k=strlen(st);
  printcc((x1+x2-k)/2,y1,st,linecolor,bkcolor);
  textcolor(linecolor);
  gotoxy(x2-5,y1);
  cprintf("[ ]");
  textcolor(10);
  gotoxy(x2-4,y1);
  cprintf("%c",254);
}

//-----------------------------------------------------------------
struct lichthi
{	char hoten[50];
	char mon[20];
	int mau;
};
//----------------------------------------------------------------
void sapxep(lichthi lt[])
{	lichthi tam;
	for(int i=0;i<7;i++)
	  for(int j=i+1;j<7;j++)
	  { if (strcmp(lt[i].hoten,lt[j].hoten)==0)
			 {	tam=lt[i+1];
				lt[i+1]=lt[j];
				lt[j]=tam;
				i++;
			 }
		}
}
//-----------------------------------------------------------------
void lich(struct lichthi lt[],struct lichthi b[])
{	int max,min,lon,nho,t,c=7;
	for(int i=0;i<7;i+=2)
	{   max=-1;min=4;lon=-1;nho=-1;
		//-----------tim so mon nhieu nhat-----------
		for(int j=0;j<c;j++)
		{  t=0;
		  for(int d=0;d<c;d++)
			 if(strcmp(lt[j].hoten,lt[d].hoten)==0)
				t++;
		  if(max<t&&(i==0||strcmp(lt[j].hoten,b[i-1].hoten)!=0))


		  { 	max=t;
			 lon=j;
		  }
		}
		//-----------chen phan tu lon nhat vao mang b----------
		b[i]=lt[lon];


		for(j=lon;j<c;j++)
			lt[j]=lt[j+1];
			c--;
		//-----------tim giao vien day it mon nhat----------
		for(j=c-1;j>=0;j--)
		{  t=0;
		  for(int d=c-1;d>=0;d--)
			if(strcmp(lt[j].hoten,lt[d].hoten)==0)
			  t++;
		  if((min>t)&&strcmp(lt[j].hoten,b[i].hoten)!=0)
		  {	min=t;
		   nho=j;
		  }
		}
		//-----------chen phan tu nho nhat vao mang b------------
		b[i+1]=lt[nho];
		for(j=nho;j<c;j++)
			lt[j]=lt[j+1];
		c--;
	}
}
//========================
void xuat(struct lichthi b[]){
	textbackground(b[0].mau);
	window(10,11,22,12);

	clrscr();    //o thu 1

	textbackground(b[1].mau);
	window(32,11,44,12);

	clrscr();	// o thu 2

	textbackground(b[2].mau);
	window(54,11,66,12);

	clrscr();	 // o thu 3

	textbackground(b[3].mau);
	window(32,16,44,17);

	clrscr();	 //o thu 4

	textbackground(b[4].mau);
	window(10,21,22,22);

	clrscr();    // o thu 5

	textbackground(b[5].mau);
	window(32,21,44,22);

	clrscr();   // o thu 6

	textbackground(b[6].mau);
	window(54,21,66,22);

	clrscr();
	window(1,1,80,25);  // o thu 7
	printcc(14,12,b[0].mon,0,b[0].mau);
	printcc(37,12,b[1].mon,0,b[1].mau);
	printcc(59,12,b[2].mon,0,b[2].mau);
	printcc(37,17,b[3].mon,0,b[3].mau);
	printcc(15,22,b[4].mon,0,b[4].mau);
	printcc(37,22,b[5].mon,0,b[5].mau);
	printcc(58,22,b[6].mon,0,b[6].mau);
}

// Tan man nen.
void Nen()
{
	textmode(C80);
	textbackground(0);
	textcolor(14);
	clrscr();
	gotoxy(20,2);
	printf("So Do Bo Tri Lich Thi Cua Hoc Sinh THPT.");
	gotoxy(1,2);
	window(1,3,80,25);
	textbackground(15);
	textcolor(8);
	clrscr();
	for(int i=0;i<23.35*24-1;i++)
	printf(".");
	window(1,1,80,25);
	khungdoi(2,4,26,7," Chu Thich ",14,1);
}
//-----------------------------------------------------------
// Hien thong tin so do.
 void ThongTin()
{
  lichthi b[50];
  printcc(4,5,"Nhung Mon Cung Giao",15,1);
  printcc(4,6,"Vien Thi Cung Mau",15,1);
}
//--------------------------------------------------------
void demo()
{     ktdh1();
	  lichthi lt[50];
	  lichthi b[50];
	  char hoten[30];
	  char mon[30];
	  int i;
	  textcolor(1);
	  setbkcolor(1);
	  clrscr();
	  printf("+------------------------------------------------------------------------------+");
	  printf(":         Nhap Du Lieu gom: Giao Vien,Mon Thi, Mau          :");
	  printf("+------------------------------------------------------------------------------+");
	  printf("
");
	  for(i=0;i<7;i++){
	  printf("
  Nhap Giao Vien Thu %d : ",i);
	  gets(lt[i].hoten);
	  printf("  Nhap Mon Thi Thu %d : ",i);
	  gets(lt[i].mon);
	  printf("  Nhap Mau Cua Giao Vien Thu %d : ",i);
	  scanf("%d",&lt[i].mau);
	  fflush(stdin);
	  }
	  Nen();
	  ThongTin();
	  sapxep(lt);
	  lich(lt,b);
	  xuat(b);
	  getch();
}
void sapxep2()
{
ktdh1();
demo();
closegraph();
}

/*------------Thu tuc hien menu-------------------*/

void menu_con(int tt)
{
   switch (tt)
   {
	case 1:
	   {
	   setfillstyle(0,0);
	   bar(230,180,600,332);
	   setcolor(15);
	   outtextxy(235,200,"- Gioi thieu tong quan bai toan");
	   break;
	   }
	
	case 2:
	   {
	   setfillstyle(0,0);
	   bar(230,180,500,332);
	   setcolor(15);
	   outtextxy(235,240,"- Thuc hien ct sx lich thi");
	   break;
	   }
  case 3:
	   {
	   setfillstyle(0,0);
	   bar(230,180,500,332);
	   setcolor(15);
	   outtextxy(235,220,"- Thoat chuong trinh");
	   break;
	   }
	}
}

void ve_menu(int chon)
{
int i;
char *mang_mn[5];
	 mang_mn[1]=" 1. Gioi Thieu";
	 mang_mn[2]=" 2. Chay Demo";
	 mang_mn[3]=" 3. Thoat";
	 setcolor(6);  settextstyle(0,0,1);
	 for(i=1;i<=3;i++)
	 {
	  if (i==chon)
	   {
	   cua_so(70,150+i*30,220,180+i*30,4,8,15,13);
	   menu_con(i);
	    }
	  else
	   cua_so(70,150+i*30,220,180+i*30,4,15,2,4);
	   outtextxy(73,160+i*30,mang_mn[i]);
	 }
}

/*----------Thu tuc tao menu trong do hoa--------------*/

void menu()
{
char key;
int stt;
stt=1;
hoten(100,350);
ve_menu(stt);
while (1==1)
{
  key=getch();
  switch (key)
  {
  /*=======kiem tra phim moi duoc an========*/
    case 75:
	   {

	  /*======phim mui ten trai====*/
	   stt--;
	   if (stt<1)
	   stt=3;
	   break;
	   }
	case 77:
	   {
	  /*======phim mui ten phai====*/
	  stt++;
	  if (stt>3)
	  stt=1;
	  break;
	   }
	 case 72:
	   {
	    /*======phim mui ten len====*/
	   stt--;
	   if (stt<1)
	   stt=3;
	   break;
	    }
	case 80:
	   {
	  /*======phim mui ten xuong====*/
	  stt++;
	  if (stt>3)
	  stt=1;
	  break;
	   }
	case 13:
	 {
	switch (stt)
	  /*======phim Enter duoc chon====*/
	  {
	 case 1:
		 {
	    cleardevice();ktdh1();
	    Gioi_thieu();
	    break;
		 }


	  case 2:
		 {
		 //Ung voi menu 3
		 cleardevice();
		 sapxep2();
		 break;
		 }
	  case 3:
		 {
		cleardevice();
		thoat();

	    exit(1);
		 }
	  }
	   /*dong switch*/
	   break;
	}
    case 27:
    {
    exit(1);
    break;
    }   /*An Esc de thoat ngay*/
    case 49:
	{
	cleardevice(); ktdh1();
	Gioi_thieu();
	  break;
	}
	
	case 50:
	{
	cleardevice();
	sapxep2();
	   //Chay demo
	   break;
	 }
	case 51:
	{
	cleardevice();
	thoat();
	return;
	}
  }

hoten(100,350);
huong_dan();
ve_menu(stt);
}
}
/*=============Ket thuc menu do hoa==============*/

/*---------------------------------------------------*/
void main()
{
  ktdh1();
  huong_dan();
  menu();
  getch();
  closegraph();
}
mọi người giúp em với