cài đặt lớp số nhị binary gồm một mảng động các chỉ số nhị phân, các hàm dựng với tham số mặt định kiểu số nguyên, để đổi số nguyên thành dãy số nhị phân, hàm dựng,hàm sao chép,hàm hủy, hàm toán tử cộng, trừ để cộng trừ hai số nhị phân binary, hàm toán tử =, toán tử [] để truy xuất một chữ số nhi phân, hàm toán tử ép kiểu
để đói số nhị phân thành một số nguyên, hàm toán tử << để xuất số nhị phân

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 13-05-2014 lúc 03:06 PM - - -

moi người giúp mình với