mình đang làm đồ án tốt nghiệp bán hàng asp.net mvc 4 mọi người giúp mình lấy dữ liệu để hiển thị lên dropdownlist với
ví dụ như mình có bảng NhaCungCap(mancc, tenncc) muốn hiển thị tenncc nhưng lưu xuống là mancc thì phải làm thế nào???
thanks các bạn!!!