Thẩy mới co em cái bài tập như thế này. Nhập và một chuỗi gồm tên người chưa chuẩn hóa, mã tỉnh , số điện thoại. VD: __hoang___giang__047630711. Đề ra là tách tên người rồi chuẩn hóa và in ra màn hình, tách mã tỉnh ra. VD: 047. và tách số điện thoại ra:630711. Thầy bảo nên dùng string cho dễ dàng. Mọi người có thể chỉ cho em cách làm bài này được không?. Cảm ơn cả nhà.