Ai giúp mình làm bài Nhập và in ra màn hình ma trận vuông cấp n.
a, in ra các số nguyên tố
b, đếm số chẵn, số lẻ trong ma trận
c, in ra ma trận chuyển vị

Ai giúp mình vơi ạ! cần gấp trong tối và đêm nay cảm ơn ạ!