Chào mọi người.

Mình có 1 form Quản lý người dùng (chỉ dành cho admin mới được xem). Trong bảng này mình phải bắt sự kiện sao cho khi double click vào dòng chứa tên user mà mình muốn sẽ hiện ra form thông tin chi tiết của user đó.

Đây là cấu hình database của bảng NguoiDung


Form QuanLyNguoiDung


Form ThongTinChiTiet


Đoạn code của mình như sau:

//formQuanLyNguoiDung.cs

private void dgvQuanLyUser_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
{
for (int i = 0; i < dgvQuanLyUser.RowCount; i++)
{
string name = dgvQuanLyUser.SelectedRows[i].Cells["TenND"].ToString();
int id = int.Parse(dgvQuanLyUser.SelectedRows[i].Cells["MaND"].ToString());
FrmThongTinChiTiet frm = new FrmThongTinChiTiet(name, id);
frm.Show();
}

}

Nhưng biên dịch báo lỗi:Mong mọi người xem giúp mình.

Cảm ơn mọi người nhiều.