Các bạn cho mình hỏi:


1. Trong cấu trúc "switch (biểu thức).....case giá trị 1lệnh 1);" thì giá trị 1 có khi nào là các toán tử không như "case >=0: printf("");".
2. Trong cấu trúc "if (điều kiện).....lệnh" thì cái điều kiện đấy có thể là nhiều biến cho cùng 1 điều kiện không? như " if((x,y,z)>=0 && (x,y,z) <=10)"

Nếu không được thì có cách nào khắc phục không nhỉ? Tks nhiều