Bài 1: Tạo một cây nhị phân tìm kiếm, trong đó trường Key tại mỗi nút là một số nguyên dương. Hã viết hàm thực hiện các thao tác sau:
a. In cây nhị phân tìm kiếm nói trên theo các thứ tự : LNR, LRN, NLR, NRL, RNL, RLN.
b. Tìm một nút có khoá bằng X trên cây.
c. Xoá 1 nút có khoá bằng X trên cây, nếu không có thì thông báo không có.
d. Đếm số nút trong cây
e. Đếm số nút có đầy đủ 2 cây con
f. Đến số nút lá.
m. Tính chiều cao của cây
n. Vẽ cây nhị phân tìm kiếm ra màn hình
Ai giúp e làm câu n với : vẽ cây nhị phân tìm kiếm ra màn hình
Viết bằng C/C++