Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: van de ve Code

 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  van de ve Code

  #include <iostream.h>
  #include <iomanip.h>
  #include <fstream.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <ctype.h>

  struct Sv {
  char *hoten;
  int tuoi;
  double diem;
  };
  class Sinhvien {
  int sosv;
  Sv x;
  char fname[30];
  static int size;
  public:
  Sinhvien(char *fn);
  void tao();
  void bosung();
  void xemsua();
  };

  int Sinhvien::size = sizeof(Sv);
  Sinhvien::Sinhvien(char *fn)
  {
  strcpy(fname, fn) ;
  fstream f;
  f.open(fname, ios::in | ios::ate | ios::binary);
  if (!f.good) sosv = 0;
  else {
  sosv = f.tellg() / size;
  }
  }

  void Sinhvien::tao()
  {
  fstream f;
  f.open(fname, ios:ut | ios::noreplace | ios::binary);
  if (!f.good()) {
  cout << "danh sach da co. Co tao lai (C/K) ?";
  char traloi = getch();
  if (toupper(traloi) == 'C') return;
  else {
  f.close() ;
  f.open(fname, ios:ut | ios::trunc | ios::binary);
  }
  }
  sosv = 0
  while (1) {
  cout << "
  Sinh viên th?: " << sosv+1;
  cout << "
  H? tên: "; cin.ignore(); cin.getline(x.hoten);
  if (x.hoten[0] == 0) break;
  cout << "
  Tu?i: "; cin >> x.tuoi;
  cout << "
  Ði?m: "; cin >> x.diem;
  f.write((char*)(&x), size);
  sosv++;
  }
  f.close();
  }

  void Sinhvien::bosung()
  {
  fstream f;
  f.open(fname, ios:ut | ios::app | ios::binary);
  if (!f.good()) {
  cout << "danh sach chua co. Tao moi (C/K) ?";
  char traloi = getch();
  if (toupper(traloi) == 'C') return;
  else {
  f.close() ;
  f.open(fname, ios:ut | ios::binary);
  }
  }
  int stt = 0
  while (1) {
  cout << "
  B? sung sinh viên th?: " << stt+1;
  cout << "
  H? tên: "; cin.ignore(); cin.getline(x.hoten);
  if (x.hoten[0] == 0) break;
  cout << "
  Tu?i: "; cin >> x.tuoi;
  cout << "
  Ði?m: "; cin >> x.diem;
  f.write((char*)(&x), size);
  stt++;
  }
  sosv += stt;
  f.close();
  }

  void Sinhvien::xemsua()
  {
  fstream f;
  int ch;
  f.open(fname, ios:ut | ios::app | ios::binary);
  if (!f.good()) {
  cout << "danh sach chua co";
  getch(); return;
  }
  cout << "
  Danh sách sinh viên" << endl;
  int stt ;
  while (1) {
  cout << "
  C?n xem (sua) sinh viên th? (0: d?ng): " ;
  cin >> stt;
  if (stt < 1 || stt > sosv) break;
  f.seekg((stt-1) * size, ios::beg);
  f.read((char*)(&x), size);
  cout << "
  H? tên: " << x.hoten;
  cout << "
  Tu?i: " << x.tuoi;
  cout << "
  Ði?m: " << x.diem;
  cout << "Có s?a không (C/K) ?";
  cin >> traloi;
  if (toupper(traloi) == 'C') {
  f.seekg(-size, ios::cur);
  cout << "
  H? tên: "; cin.ignore(); cin.getline(x.hoten);
  cout << "
  Tu?i: "; cin >> x.tuoi;
  cout << "
  Ði?m: "; cin >> x.diem;
  f.write((char*)(&x), size);
  }
  }
  f.close();
  }

  void main()
  {
  int chon;
  Sinhvien SV("DSSV") ;
  while (1) {
  clrscr();
  cout << "
  1: T?o danh sách sinh viên";
  cout << "
  2: B? sung danh sách";
  cout << "
  3: Xem – s?a danh sách";
  cout << "
  0: K?t thúc";
  chon = getch();
  chon = chon – 48;
  clrscr();
  if (chon == 1) SV.tao();
  else if (chon == 2) SV.bosung();
  else if (chon == 3) SV.xemsua();
  else break;
  }
  }
  ai sua jup minh voi ,nhiu loi~ qua ,cang sua~ cang sai

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Dài quá [IMG]images/smilies/17.gif[/IMG] bạn post luôn lỗi đi !

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  #include<fstream>
  #include<iostream>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iomanip>
  #include<ctype.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<time.h>
  #include<string.h>
  using namespace std;

  /* XAY DUNG CLASS NGAY SINH */

  class ngaysinh
  {
  protected:
  int ngay;
  int thang;
  int nam;
  public:
  ngaysinh(){}
  ngaysinh(int ngay, int thang, int nam);
  ~ngaysinh();
  void nhapns();
  void hienns();
  };

  ngaysinh::ngaysinh(int ngay, int thang, int nam)
  {
  ngay=ngay;
  thang=thang;
  nam=nam;
  }
  ngaysinh::~ngaysinh()
  {
  ngay=thang=nam=0;
  }

  void ngaysinh::nhapns()
  {
  char ch;
  cout<<"
  Nhap ngay, thang, nam sinh(dd/mm/yyyy) ";
  cin>>ngay>>ch>>thang>>ch>>nam;
  }

  void ngaysinh::hienns()
  {
  cout<<ngay<<"/"<<thang<<"/"<<nam<<endl;
  }


  /* XAY DUNG CLASS NGUOI */

  class nguoiublic ngaysinh
  {
  protected:
  int masv;
  char ten[30];
  ngaysinh ns;
  int gt;
  public:
  nguoi(){}
  void nhapn();
  void inn();
  };

  void nguoi::nhapn()
  {
  cout<<"
  Nhap ma so sinh vien:";cin>>masv;
  cout<<"
  Nhap ho va ten sinh vien:";gets(ten);
  ns.nhapns();
  cout<<"
  Nhap gioi tinh ( Nam 1 / Nu 0 ) :";cin>>gt;
  }

  void nguoi::inn()
  {
  cout<<"
  --------------------------------------------------";
  cout<<"
  Ma so sinh vien:"<<masv;
  cout<<"
  Ho va ten:"<<ten;
  cout<<"
  Ngay sinh:";ns.hienns();
  cout<<"
  Gioi tinh:";
  if (gt==1)
  cout<<"Nam";
  else
  cout<<"Nu";
  }
  ;

  /* XAY DUNG CLASS SINH VIEN */

  class sinhvien : public nguoi
  {
  private:
  char qq[50];
  char cs[20];
  public:
  sinhvien(){}
  void nhapsv();
  void insv();
  void dssv();
  void ghi_file();
  void doc_file(int sosv);
  int sinhvien::dem();
  void timkiem_ten(char ten[]);
  };

  //HAM NHAP

  void sinhvien::nhapsv()
  {

  char tl;
  do
  {
  nhapn();
  cout<<"
  Nhap que quan:";
  gets(qq);
  cout<<"
  Nhap dien chinh sach:";
  gets(cs);
  cout<<" Lam tiep ? (y) ";
  cin>>tl;
  sinhvien::ghi_file();
  } while (tl != 'n');
  }

  //HAM IN

  void sinhvien::insv()
  {
  inn();
  cout<<"
  Que quan:"<<qq;
  cout<<"
  Dien chinh sach:"<<cs;
  }

  //GHI FILE

  void sinhvien::ghi_file()
  {
  fstream f;
  f.open("SINHVIEN.TXT", ios::binary|ios::app|ios:ut);
  f.write((char*)this, sizeof(*this));
  f.close();
  }

  //DOC FILE

  void sinhvien::doc_file(int sosv)
  {
  fstream f;
  f.open("SINHVIEN.TXT",ios::binary|ios::in);
  f.seekg(sosv* sizeof(sinhvien) );
  f.read((char*)this,sizeof(*this));
  f.close();
  }

  //DEM SO SINH VIEN

  int sinhvien::dem()
  {
  ifstream f;
  f.open("SINHVIEN.TXT", ios::binary);
  f.seekg(0, ios::end);
  if(!f)
  return 0;
  else
  return (int)f.tellg() / sizeof(sinhvien);
  }

  //HIEN THI DANH SACH SINH VIEN

  void sinhvien::dssv()
  {
  sinhvien sv;
  cout<<"
  Co tat ca "<<sinhvien::dem()<<" sinh vien";
  for (int i=0 ; i<sv.dem();i++)
  {
  sv.doc_file(i);
  sv.insv();
  }
  }


  ;

  //TIM KIEM THEO TEN

  void sinhvien::timkiem_ten(char tensv[])
  {
  sinhvien sv;
  int sosv=sinhvien::dem();
  for(int i=0;i<sosv;i++)
  {
  sv.doc_file(i);
  if(strcmp(ten,tensv)==0)
  sv.insv();
  }
  }

  //MAIN MENU

  void MM(sinhvien &sv)
  {
  cout<<"
  ***************************************** **************";
  cout<<"
  * HE THONG QUAN LY SINH VIEN *";
  cout<<"
  * *";
  cout<<"
  * QUAN LY SINH VIEN *";
  cout<<"
  * *";
  cout<<"
  * 1. Nhap vao sinh vien *";
  cout<<"
  * 2. Them Sinh Vien *";
  cout<<"
  * 3. Tim kiem theo ten sinh vien *";
  cout<<"
  * 4. Danh sach sinh vien *";
  cout<<"
  * 5. Sua~ DS *";
  cout<<"
  * 6. Xoa *";
  cout<<"
  * *";
  cout<<"
  * *";
  cout<<"
  ***************************************** **************";
  cout<<"

  Lua chon cong viec tuong ung ";
  int n;
  cin>>n;
  switch(n)
  {
  case (1) :
  {
  sv.nhapsv();
  MM(sv);
  break;
  }
  case (2) :

  case (3) :
  {
  char t[30];
  cout<<"
  Ten sinh vien can tim: ";
  gets(t);
  sv.timkiem_ten(t);
  cout<<"
  Nhan nut bat ki de quay lai !";
  getch();
  MM(sv);
  break;
  }
  case (4) :
  {
  sv.dssv();
  cout<<"
  Nhan nut bat ki de quay lai !";
  getch();
  MM(sv);
  break;
  }

  case (6) :
  {

  MM(sv);
  break;
  }

  }
  }

  //CHUONG TRINH CHINH

  void main()
  {

  sinhvien sv;

  MM(sv);
  }
  ban oi xem dum minh doan code nay ,phan them voi sua~ DS minh lam k dc ,jup minh nha

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •