Em mới tham gia diễn đàn, không biết tìm giúp đỡ ở chỗ nào, diễn đàn quản lý rất chặt nên em không biết ở đâu, em tìm đến chỗ này, vì chỗ này dành cho C, có gì sai quản lý nơi này giúp em chỉnh sửa lại nha.
Em mới học C, chỉ mới học printf + scanf. Có vài bài tập anh chị giúp em nha. Không dùng hàm khác mà chỉ dùng 2 hàm này nhé.
1. Viết phương trình đổi 1 số nguyên hệ 10 sang hệ 2.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
int i;
printf ("Nhap vao so can chuyen doi: ");
scanf ("%d", &i);
printf ("Chuyen sang he nhi phan: %u", i);
getch();
}
Em làm cái này giống cái chuyển từ hệ 10 sang hệ 16, nhưng cái này em bấm số nào, hệ nhị phân của nó cũng đều như thế.
2. Viết chương trình nhập vào số giây từ 0 đến 86399, đổi số giây nhập vào thành dạng giohut:giay, mỗi thành phần là 1 số nguyên có 2 chữ số.

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"
main()
{
int i, igio, iphut, igiay;
printf("
Nhap so giay can doi: ");
scanf("%d", &i);
igio=i/3600;
iphut=(i-(igio*3600))/60;
igiay=i-(igio*3600)-(iphut*60);
printf("%2dGio:%2dPhut:%2dGiay", igio, iphut, igiay);
getch();
}
Em làm thế này và đúng, nhưng nó làm em rối khi làm, gặp lại chắc cũng bị rối luôn, anh chị giúp em có thể ngắn gọn hơn và dễ hơn ạ.
3. Viết phương trình đọc 2 số nguyên và in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/). Nhận xét kết quả 2 số nguyên.

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"
main()
{
int a, b;
printf("Nhap 2 so a va b: ");
scanf("%d %d", &a, &b);
printf("
a + b = %d", a+b);
printf("
a - b = %d", a-b);
printf("
a * b = %d", a*b);
printf("
a / b = %0.2f", (1.0*a)/b);
getch();
}
Bài này em làm được 3 phép, nhưng tới phép chia thì nó bị lỗi, em tìm được lời giải bài này, nhưng không hiểu ở chỗ phép chia, tại sao lại là (1.0*a)/b, cái 1.0 này nó ở đâu ra vậy ạ.
Hiện tại em chỉ mới học lập trình, nên em học C, diễn đàn quản lý chặt, hỏi đáp em thấy khó viết bài, anh chị nào có thời gian rảnh rỗi, để em có thể hỏi thêm ạ, nhưng có thể sẽ rất phiền.
Sđt của em ạ: 01679.808.081