Chào các anh/em 4um, mình có 1 file nhưng không biết người viết dùng ngôn ngữ gì để viết ra nó.
Mình cũng muốn làm 1 file tương tự vậy để sử dụng. Nhờ các anh/em 4um giúp đở. Chân thành cảm ơn các anh/em !

https://doc-14-8c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/5se6onirh7hum9cbm0gsuaik21a6e0db/4jss4pooahqehlug5g2g3295mng6e50b/1402732800000/03628243103052724292/03628243103052724292/0Bw085qydPfqYSFVFNTF3WGt1d1k?e=download&h=16653014 193614665626&nonce=vgb98h67sov7c&user=036282431030 52724292&hash=7mjic222o8oentg11l20gjoql495jdnm