Chào các pro mình đang tìm hĩu về asp.net. Mình làm về GirdView nhưng bi loi nhu thế này


protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

ketnoi.connection();//goi ket noi
string strsql = "select * from tinh";
dd = new SqlDataAdapter(strsql, ketnoi.cn);
dt = new DataTable();
dd.Fill(dt);
ketnoi.cn.Close();
ketnoi.cn.Dispose();
gvtinh2.DataSource = dt;
gvtinh2.DataBind();

}


Bị lỗi chổ gvtinh2.DataBind();


Pro nào bít xin chỉ mình cám ơn nhiều