Gửi ace,

Đề bài của mình như sau: Giả sử mình có 2 dãy số lần lượt được đánh số là X1,X2 tương ứng có các giá trị từ X1(x11...x1n); X2(x21....x2n) với các giá trị luôn lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1 giá trị cho trước, ví dụ N.

Bài toán: Bằng toán học thống kê: ví dụ sử dụng hàm gamma,....để biến đổi sao cho các giá trị dãy số thứ 2, X2 là gần nhất có thể với dãy số thứ nhất X1. (tức là xây dựng 1 hàm truyền giữa dãy số 2 và dãy 1.

Cảm ơn cả nhà.