Vì sao khi sử dụng hàm đệ quy có thể bị tràn bộ nhớ?? nếu sử dụng stack thì khác nhau như thế nào....