Có 1 số bài tập mong a.c giúp đỡ .

1.Viết chương trình nhập một số n (n>=2) và tính tổng sau
T = BSCNN(2,4) + BSCNN(4,6) + .... + BSCNN(2*n-2,2*n)
Gợi ý: Nên viết và sử dụng hàm int BSCNN(int a, int b) trong hàm main

2. Viết chương trình nhập vào 1 số n. Khởi tạo và nhập vào một mảng 2 chiều
gồm n hàng và n cột. Tính tổng tất cả các số có trên đường chéo chính.
Yêu cầu sử dụng 2 hàm sau:
Prototype: void nhap(int **a, int n)/hập mảng 2 chiều [nxn] do con trỏ a trỏ tới
int tong_cheo (int **a, int n)// trả về tổng các phần tử trên đường chéo chính

3.Viết chương trình mã hòa và giải mã một file văn bản sao cho nếu file đó đã
mã hóa rồi thì không mã hóa nữa. Tương tự như vậy, nếu đã giải mã rồi thì không giải
mã nữa
Chú ý: quy luật mã hóa là dịch các ký tự về trái 5. Ví dụ: a -> e, ...
Gợi ý: Chương trình nên có chức năng xem nội dung một file để kiểm tra file mã hóa.

4. Viết chương trình tạo một file nhị phân chứa struct các sinh viên gồm các
trường sau: tên, namsinh, điểm HK1 và HK2. Chương trình cho phép tạo ra một menu
sau
1. Tạo file mới
2. Thêm sinh viên mới vào file
3. In ra màn hình thông tin một sinh viên có tên được nhập từ bàn phím

5. Xây dựng lớp ptbn và lớp ptbh, thừa kế lớp ptbn. Lớp ptbn gồm 2 thuộc tính
b,c và phương thức giai phương trình bật nhất (bx +c = 0). Lớp ptbh chỉ cần có dữ liệu a
và các phương thức sau:
- Phương thức khởi tạo gán trị ban đầu cho a, b, c
- Phương thức gpt, để giải phương thức bậc hai. Trường hợp a=0, gọi gpt của lớp ptbn
Viết chương trình dùng lớp ptbh, nhập vào hệ số của ptbh, hiện kết quả.

6.Xây dựng lớp điểm gồm 2 thuộc tính x, y và các phương thức nhập/ xuất cho
mỗi thuộc tính. Xây dựng lớp đoạn thẳng kế thữa lớp điểm và có 2 thuộc tính a, b là tọa
độ điểm thứ hai và có các phương thức sau
- Phương thức khởi tạo gán trị ban đầu cho x, y và a, b
- Phương thức nhập, xuất toạ độ của đoạn thẳng
- Phương thức tính chiều dài đoạn thẳng
- Phương thức kiểm tra 2 đoạn thẳng song song
Viết chương trình dùng lớp đoạn thẳng, nhập toạ độ của hai đoạn thẳng, cho biết hai
đoạn thẳng song song hay không?
Gợi ý: 2 đường thẳng song song nếu như thỏa mãn công thức sau:
(d1.x2 – d1.x1)*(d2.b2 - d2.b1) = (d1.y2-d1.y1)*(d2.a2-d2.a1)
Trong đó d1 được tạo thành từ 2 điểm là (x1,y1) và (x2,y2), d2 được tạo thành từ 2
điểm (a1,b1) v (a2,b2).