1 3 5 7 9
0 9 5 7 9
0 0 25 7 9
0 0 0 49 9
0 0 0 0 81


1 2 3 4 5
-2 2 3 4 5
-3 -2 3 4 5
-4 -2 -3 4 5
-5 -2 -3 -4 5

dùng 2 vòng lặp for
để hiển thị ma trận vuông theo qui luật giống như trên
nhưng mà số hàng vs cột là do mình quyết định nhập vào
bạn nào help mình với, chỉ cần chỉ giải thuật vs qui luật là ok r, tks tr'c nhé