Mình xoay 1 texture quanh trục y bằng glRotatef(rtri,0.0f,1.0f,0.0f); mình muốn tại mọi góc quay tịnh tiến texture này vị trí ban đầu của nó thì làm sao ( cụ thể bài này mình vẽ ngôi nhà 3D trong đó có texture này là cái cửa, và mình muốn làm sự kiện mở cửa của ngôi nhà )
cảm ơn mọi người