Đề bài là Nhập sô n từ keyboard sau đó tính tông S= 1+2+3+...+n bằng đệ qui và lưu vào tập tin tongn.txt và code của e
Mã:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

//khai bao nguyen mau ham
int Tong(int n);
int TongDQ(int n);
int GhiTapTin(char* fname,int n);
int main()
{
   char fname[300];
   int n;
   printf("Nhap gia tri n :
");
   scanf("%d",&n);
   printf("Tong cua gia tri tu 0 den %d : %d
",n,TongDQ(n));
   //ghi ket qua
   printf("Nhap ten tap tin muon ghi : 
");
   gets(fname);
   GhiTapTin(fname,TongDQ(n));
   system("pause");
}
//define function 

int TongDQ(int n)
{
  if(n==1) return 1;
  else return (TongDQ(n-1) + n);
}
//ham ghi ket qua vao tap tin 
int GhiTapTin(char* fname,int n)
{
  FILE* fp = fopen(fname,"wt");//mo file 
	if(fp!=NULL) return 0;
  fprintf(fp,"%d",n);
  fclose(fp);
}
e làm đến đoạn ghi vào tập tin thì nó không chạy hàm , xin ace giúp đỡ kiểm tra giúp e .E cảm ơn.