Đoạn này ạ (
printf("
Sap xep ma tran theo dong
");
for(k=0;k<n;k++)
for(i=0;i<n-1;i++)
for(j=n-1;j>i;j--)
if(A[k][j]<A[k][j-1])
{ tg=A[k][j];
A[k][j]=A[k][j-1];
A[k][j-1]=tg;
}
for(i=0;i<n;i++)
{ for(j=0;j<n;j++)
printf("%5d",A[i][j]);
printf("
");
}

/* Sap xep ma tran giam dan theo cot */

printf("
Sap xep ma tran giam dan theo cot
");
for(k=0;k<n;k++)
for(i=0;i<n-1;i++)
for(j=n-1;j>i;j--)
if(A[j][k]>A[j-1][k])
{
tg=A[j][k]; A[j][k]=A[j-1][k]; A[j-1][k]=tg;
}
for(i=0;i<n;i++)
{ for(j=0;j<n;j++)
printf("%5d",A[i][j]);
printf("
");
}
getch();
}