Mọi người cho mình hỏi khi mình chạy Codeblock, ngay cả chương trình Hello world thì no không hiện ra kết quả mà lại nhận được thông báo này bằng màu đỏ: Process terminated with status 1988424841. Cái này sửa như thế nào.