Mình có tệp thế này : demo.txt
Mã:
Hello World!
I love you.
123
Mình viết code thế này sao nó ko đọc theo dòng một được:
Mã:
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

main()
{
	char *a, *b;
	int c;
	ifstream File("demo.txt");
	char line[100];
	char *tam;
	char ki_tu_cat[1];
	ki_tu_cat[1] = '\0'; 
	while(true)
	{
		if (File.eof())
      break;
    line[0] = '\0';
    File.getline(line, 100, '
');
		while(strlen(line) > 0)
		{
			tam = strtok(line, ki_tu_cat);
			strcpy(a, tam);
			
			tam = strtok(NULL, ki_tu_cat);
			strcpy(b, tam);
			
			tam = strtok(NULL, ki_tu_cat);
			c = atoi(tam);
		}	
	}
	cout<<" "<<a<<endl;
	cout<<" "<<b<<endl;
	cout<<" "<<c<<endl;
	File.close();
}