tình hình là lúc em hiện danh sách ra màn hình nó lại hiện mấy cái tên biến chứ ko hiện danh sách của em.bác nào ngó qua xem em sai ở đâu với [IMG]images/smilies/Surprised.gif[/IMG][IMG]images/smilies/Surprised.gif[/IMG]

Mã:
#include<iomanip>
#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

using namespace std;

struct HS
{
	char ten[15];
	char BienXe[15];
	int cmt;
	char LoaiXe[8];
	int tuoi;
	float tien;
};

struct Node
{
	HS infor;
	struct Node *next;
};

struct List
{
	Node *Head;
	Node *Tail;
};

		/hap 1 ho so
void Nhap1HS(HS &x)
{
	cout<<"nhap ten :";	fflush(stdin);	gets(x.ten);
	cout<<"nhap tuoi :"; fflush(stdin);	cin>>x.tuoi;
	cout<<"nhap so chung minh thu :";	cin>>x.cmt;
	cout<<"nhap bien so xe :";	fflush(stdin);	gets(x.BienXe);
	cout<<"nhap loai xe :";	gets(x.LoaiXe);
	cout<<"nhap tien phi dich vu : 
";	fflush(stdin);	cin>>x.tien;
}

		//in 1 ho so
void In1HS(HS x)
{
  printf("
 %-20s%-8d%-15d%-20s%-10s%-15f","x.ten","x.tuoi","x.cmt","x.BienXe","x.LoaiXe","x.tien"); 
	printf("
");
 	/*cout<<setw(20)<<x.ten;
 	cout<<setw(8)<<x.tuoi;
 	cout<<setw(15)<<x.cmt;
 	cout<<setw(15)<<x.BienXe;
 	cout<<setw(8)<<x.LoaiXe;
 	cout<<setw(10)<<x.tien;*/
}

   //Khoi tao DSLK rong
void KhoiTao(List &Q)
{
 Q.Head = NULL;
 Q.Tail = NULL;
}

   //Tao nut chua 1 ho so x nao do
Node *TaoNut(HS x)
{
 Node *p;
 p = new Node();
 if(p == NULL)
 {
  cout<<"
 Khong du bo nho";
  exit(1);
 }
 
 p -> infor = x;
 p -> next = NULL;
 
 return p;
}

   //Chen them 1 ho so vao dau
void ChenDau(List &Q, Node *p)
{
 if(Q.Head == NULL)
 {
   Q.Head = p;
   Q.Tail = p;
 }
 else
 {
   p->next = Q.Head;
   Q.Head = p;
 } 
}

	//chen them 1 ho so vao sau vi tri nao do
void ChenSau(List &Q,Node *q,Node *new_e)
{
	Node *p;
	if (q!=NULL)
	{
		new_e->next=q->next;
		q->next=new_e;
		if (q==Q.Tail)
		{
			Q.Tail=new_e;
		}
	}
}

		// in danh sach ho so
void InDSHS(List Q)
{
	printf("
 %-20s%-8s%-15s%-20s%-10s%-15s","Ten","Tuoi","So CMT","Bien So Xe","Loai Xe","Phi DV");
	printf("
");
	Node *p;
	p=Q.Head;
	while(p!=NULL)
	{
		In1HS(p->infor);
		p=p->next;
	}
}
int main()
{
	
	List Q;
	int i,n;
	HS x;
	int chon;
	Node *p;
	KhoiTao(Q);
	
	do
	{
		system("cls");
		cout<<"
 0.thoat";
		cout<<"
 1.Tao danh sach";
		cout<<"
 2.In danh sach";
		cout<< "
 -------moi ban chon chuc nang tuong ung:-------";
		cin>>chon;
		system("cls");
		switch(chon)
		{
			case 0: exit(1);	break;
			
			case 1: /hap danh sach ho so tu ban phim
				cout<<"
 so ho so ban muon nhap la:";	cin>>n;
				for (i=0;i<n;++i)
				{
					Nhap1HS(x);
					p=TaoNut(x);
					ChenDau(Q,p);
				}
				system("pause");
				break;
			
			case 2: //in danh sach ho so
				cout<<"danh sach ho so DK xe may tp.Ha Noi";
				InDSHS(Q);
				system("pause");
				break;
		}
	}while(chon !='0');
				
}
- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 16-07-2014 lúc 10:45 PM - - -

ai giúp em với :'(

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 16-07-2014 lúc 11:34 PM - - -

có ai giúp em ko (