Cho mình xin hướng làm bài này bằng ngôn ngữ C [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

Viết chương trình tìm nghiệm của phương trình f(x) = 0 trên đoạn [a,b] bằng phương pháp chia đôi liên tiếp (giả sử f(x) liên tục trên [a,b]).