Cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ. Mình đang trong quá trình học nên trên lớp trong quá trình học có nhiều thắc mắc.
Mọi người giúp mình trả lời thêm câu này nữa.
Yêu cầu bài toán là nhập dãy n đếm số lần xuất hiện của các phần tử. Mình đã làm và chạy thử nhưng ko được. Các bạn sửa lỗi giúp mình nhé!

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int a[100], n;
void nhap(){
printf ("
Nhap n: "); scanf ("%d", &n);
for (int i=0;i<n;i++){
printf ("a[%d]= ",i);
scanf ("%d",&a[i]);
}
}
void in(){
for (int i=0;i<n;i++)
printf (" %d", a[i]);
}
void dem(){
int d, i, j, b[100]={0};
for (i=0;i<n;i++){
if (b[i]==0){
d=0; b[i]=1;
for (j=0;j<n;j++)
if (a[i]==a[j]){
b[j]=1;d++;
}
}
}
printf ("
So %d xuat hien %d lan",a[i],d);
}
main(){
nhap();
printf("
Cac phan tu da nhap la: "); in();
dem();
}