Bài tập
Trong bài toán dẫn đường cho người khiểm thị, cho trước quỹ đạo đi từ điểm A đến điểm B được biểu diễn dưới dạng một tập các điểm rẽ và số lượng điểm. Các điểm đều trong mặt phẳng 2 chiều. Viết chương trình nhận vào tọa độ hiện tại và hướng đi (hướng người) của người dùng, sinh ra câu lệnh hướng dẫn người dùng đi đến đích. Hướng dẫn từng bước đến khi có ngã rẽ kế tiếp
a. Đi thẳng, dừng lại, quay trái, quay phải, đi ngược lại
b. Quay hướng 1 giờ, 2 giờ, … 0 giờ
c. Đi thẳng 100 m

Có ai có ý tưởng gì ko ạ [IMG]images/smilies/Cry.gif[/IMG]