Mình viết chương trình biểu diễn danh sách nhân viên bằng danh sách liên kết.
Lớp LinkList gồm có thành viên dữ liệu là một lớp Data,lớp này chứa một con trỏ F để trỏ vào đầu danh sách;và phương thức là lớp Method,lớp này chứa phương thức là Input để nhập 2 nhân viên vào danh sách.
Mình không hiểu lắm về Inner Class trong C++.Mong các bác pro sửa lỗi và giải thích rõ ràng giúp mình với.Mình xin cảm ơn trước.[IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]

Mã:
#include <iostream>
using namespace std;
struct Staff{
  char name[30];
  int age;    
  struct Staff *next;
};
typedef struct Staff *List;
class LinkList{
  private:
    class Data{
      public: 
        List F; 
    };
  public:
    class Method{
      public:
        void Input();      
    };           
};
void LinkList::Method::Input(){
  LinkList::Data::F = new Staff; 
  cout << "Nhap ten:";
  cin.getline( Data::F->name );
  cout << "Nhap tuoi:";
  cin >> Data::F->age;
  cin.ignore();
  Data::F->next = new Staff;
  Data::F = Data::F->next;   
  cout << "Nhap ten:";
  cin.getline( Data::F->name );
  cout << "Nhap tuoi:"; 
  cin >> Data::F->age;
}
int main(){
  LinkList L;
  return 0;  
}