Hướng dẫn mình bài này với.
Cho ma trận nxn, tìm tổng nhỏ nhất của n số trong ma trận sao cho các số đó không nằm cùng hàng, cột và đường chéo với nhau.