// Nhap thong tin mat hang
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"
typedef struct
{
char ten[50];
int soluong[50], dongia[100], soluongton[50], baohanh[50];
}hang;
// Nhap thong tin mat hang
void Nhap (hang a[], int n)
{
for (int i=0; i<n; i++)
{
fflush (stdin);
printf ("
Ten hang: ");
gets (a[i].ten);
printf ("So luong: ");
scanf ("%d", &a[i].soluong);
printf ("Don gia: ");
scanf ("%d", &a[i].dongia);
printf ("So luong ton: ");
scanf ("%d", &a[i].soluongton);
printf ("Thoi gian bao hanh ");
scanf ("%d", &a[i].baohanh);

}
}

// Tim mat hanh co SL ton kho lon nhat
int Max (hang a[], int n)
{
int max = a[0].soluongton;
for (int i=0; i<n; i++)
{
if (max < a[i].soluongton)
{
max = a[i].soluongton;

}
}
return max;

}

// Tim mat hang co thoi gian bao hanh 12 thang
void Timkiem (hang a[], int n)
{
for (int i=0; i<n; i++)
if (a[i].baohanh == 12)
printf(" %s", a[i].ten);
}

main ()
{
hang a[100];
int n;
printf ("Nhap so luong mat hang");
scanf ("%d", &n);
Nhap (a,n);
Max (a,n);
Timkiem (a,n);
getch();

}


phần code này sai chỗ nào vậy ạ? em không rành về phần struct cho lắm, mong mọi người chỉ dẫn thêm