VD cho 1 đường dẫn tuyệt đối : "D:\Folder A\Diem Hoc Sinh.txt" ( đường dẫn có chứa khoảng trắng )

nếu dùng lớp Fstream để đọc và ghi thì đường dẫn filename phải có dấu "\\" VD : "D:\\Folder A\\Diem Hoc Sinh.txt" phải không mọi người ?
Vậy làm sao để có thể chuyển đường dẫn ở trên thành đường dẫn có thể sử dụng được với lớp FStream để đọc và ghi file ?