Ai rảnh thì cho em xin các cmt của các dòng code được không ạ? Có mấy cái hàm em chưa hiểu lắm. em tks nhiều [IMG]images/smilies/smile.png[/IMG]))

#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
void nhap(int *x, int n)
{
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout << " phan tu thu: " << i << " = ";
cin >> x[i];
}
}
void nhap(float *x, int n)
{
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout << " phan tu thu: " << i << " = ";
cin >> x[i];
}
}
int max(int x, int y)
{
return x>y ? x:y;
}
float max(float x, float y)
{
return x>y ? x:y;
}
int max(int *x, int n)
{
int smax = x[0];
for(int i=1;i<n;i++)
smax = max(smax, x[i]);
return smax;
}
float max(float *x, int n)
{
float smax = x[0];
for(int i=1;i<n;i++)
smax = max(smax, x[i]);
return smax;
}
int main()
{
int a[100], n, ni, nf, maxi;
float b[100], maxf;
cout << "nhap so phan tu nguyen ni = "; cin >> ni;
cout << "nhap day so nguyen :" << endl; nhap(a,ni);
cout << "nhap so phan tu thuc nf = "; cin >> nf;
cout << "nhap day so thuc :" << endl; nhap(b,nf);
maxi = max(a,ni);
maxf = max(b,nf);
cout << setw(4)<< maxi << setw(5) << maxf<< endl;
return 0;
}