Cho tệp văn bản input.txt mỗi dòng chứa 2 số thực cách nhau ít nhất một dấu cách trống. Cho kiểu cấu trúc số phức gồm 2 thành phần là phần thực và phần ảo. Viết chương trình tạo danh sách LIFO gồm các số phức có phần thực và phần ảo đọc ra từ tệp trên. Tính và thông báo ra màn hình tổng các số phức có mặt trong danh sách FIFO.