chuỗi của em là :
typedef struct
{
char mlv[10];
char tenlv[100];
char tensv[30];
char tengv[30];
int nam;
float diem;
} LUANVAN;
[IMG]images/smilies/Cry.gif[/IMG]
các anh giúp em viết theo : cout, cin nhé !
với điểm thấp hơn 5 là rớt.