Code của e đây ạ :
int Sapxep(Node *L){
if(L->Next!=NULL){
Node *q=L->Next;
if (L->Info >q->Info){
int temp=q->Info;
q->Info=L->Info;
L->Info=temp;
} return Sapxep(L->Next);
}
}
Kết quả chạy ok rồi mà ông thầy bảo vẫn chưa đúng. Mọi ng cho e ý kiến cái hàm sắp xếp tăng dần trong danh sách liên kết đơn của e thế này đúng chưa ạ. Nếu sai xin mọi ng chỉ giáo. Tks all