Mọi người cho mình hỏi hàm virtual friend có giống hàm ảo bình thường ko? , mình làm bài tập kế thừa vì định nghĩa toán tử nhập , xuất nên mình dùng friend
/*friend istream& operator>>(istream& is,HINH& P);
friend ostream& operator << (ostream& os, HINH P);*/