nhờ mọi người cho mình định hướng giải bài này với, nghĩ mãi ko ra, nếu làm bình thường thì có đến 36! hệ đếm (hoặc hơn, nếu tính luôn những hệ ko dùng hết a->z và 0->9), dò đến tết chắc cũng chưa xong! [IMG]images/smilies/view.gif[/IMG]

Trong một tương lai không xa, có một phi thuyền của người ngoài hành tinh ghé xuống trái đất và khắc lên vách núi một ký hiệu bí ẩn. Người ta xác định được đây là số giây đếm ngược đến thời điểm đại quân ngoài hành tinh tiến hành xâm lăng. Tuy nhiên người ta không biết ngôn ngữ ngoài nên không biết ký tự nào là số mấy và hệ cơ số là bao nhiêu. Vì thế ký hiệu trên vách núi có thể biểu diễn cho rất nhiều số. Ví dụ ký hiệu ab2ac999 có thể là số 31536000 trong hệ 10 - tương ứng với 1 năm. Hoặc nó cũng có thể là số 12314555 trong hệ 6, tương ứng với 4 ngày rưỡi.

Dĩ nhiên để chuẩn bị chiến tranh thì phải xét tình huống xấu nhất. Hãy viết một chương trình có thể xác định giá trị nhỏ nhất mà ký hiệu ngoài hành tinh có thể biểu diễn.

INPUT

Hàng đầu tiên trong danh sách chứa số T (0 < T < 1000) là số lượng test case.
T hàng tiếp theo, mỗi hàng là một test case. Mỗi test case là một chuỗi mà người ngoài hành tinh đã khắc lên vách núi. Chuỗi này chỉ chứa các ký tự từ 'a' đến 'z' và các ký tự số từ '0' đến '9'

OUTPUT

Lần lượt với mỗi test case, xuất ra trên một hàng chữ 'Case x: ' theo sau là một số nguyên tương ứng với số giây nhỏ nhất có thể đến khi người ngoài hành tin xâm lăng (x là số thứ tự của test case, test case đầu tiên thứ tự là 1)

ví dụ
INPUT
3

11001001

cats

zig

OUTPUT
Case #1: 201

Case #2: 75

Case #3: 11