Chào anh chị!
em đang học về Lập trình HĐT C++.
Em đang tới phần Lớp và đối tượng. bắt đầu sử dụng Class để truy xuất đối tượng.
Em có bài tập như sau:
giả sử mình có lớp sinh viên, các hàm thành viên như sau:
Mã:
class Sinhvien{
	private:
		int x,y;
		float toan;
		float ly;
		float hoa;
		char name[20];
		int namsinh;
		int id;
		char diachi[30];
	public:
		void khoitao(int,int);
		void intoado();
		void nhapdiem();
		void indiem();
		void nhapthongtin();
		void khoitaodiem(float,float);
		void inthongtinsv();
};

/*** ket thuc lop sinhvien ***/

/*** cai dat cac ham thanh vien trong lop Sinhvien ***/
void Sinhvien::intoado(){
	cout<<"("<<x<<","<<y<<")";
	cout<<endl;
}
void Sinhvien::khoitao(int a,int b){
	x=a;
	y=b;
	
}

void Sinhvien::nhapdiem(){
	cout<<"nhap vao diem toan =  ";cin>>toan;
	cout<<"
nhap vao diem ly = ";cin>>ly;
	cout<<"
nhap vao diem hoa = ";cin>>hoa;
}

void Sinhvien::indiem(){
	cout<<"
diem toan la: "<<toan<<endl;
	cout<<"
diem ly la: "<<ly;
	cout<<"
diem hoa la: "<<hoa;
}

void Sinhvien::nhapthongtin(){
	cout<<"nhap ten cua ban: ";
	gets(name);
	//cin.sync();
	cout<<"
nhap vao ma so sinh vien cua ban: ";
	cin>>id;
	cin.sync();
	cout<<"
nhap vao dia chi cua ban: ";
	gets(diachi);
	cout<<"
nhap vao nam sinh cua ban: ";cin>>namsinh;
}

void Sinhvien::inthongtinsv(){
	cout<<"
ten sinh vien : "<<name;
	cout<<"
ma so sinh vien: "<<id;
	cout<<"
dia chi : "<<diachi;
	cout<<"
nam sinh : "<<namsinh;
	
}

/*** ket thuc cai dat ham thanh vien ***/
sau đó em muốn là khi mình nhập vào tên sinh viên, thì chương trình sẽ tự động in ra thông tin sinh viên gồm:
- ngành học
- khóa học
- tuổi
- năm sinh
- nguyên quán.
và cứ thế cho nhiều sinh viên khác nữa.
trong code trên có cần thay đổi hoặc thêm gì không các bạn, nếu có gửi code cho mình tham khảo tiếp.
Trong phạm vi kiến thức là Class_đối tượng thì giải quyết bài toán này hay cần kiến thức mảng nào các bạn!
xin cảm ơn.