Bài 1: Viết chương trình nhập hai số nguyên dương A và B(A<=B<=10^18, B-A<=10^6) và số nguyên dương S (S<=100) Hỏi rằng trong khoảng [A,B] có bao nhiêu số nguyên có tổng các chữ số( viết trong cơ số 10) bằng S?

Bài 2: