mình còn 1 bài này nhưng làm mãi không ra được. các bạn giải giúp mình nhé. sáng mai là hạn cuối nộp rồi.
Write a C Program to display the number of times a specified character occurs in a string. Set a loop to perform the operation 5 times.
[IMG]images/smilies/Cry.gif[/IMG][IMG]images/smilies/Cry.gif[/IMG][IMG]images/smilies/Cry.gif[/IMG][IMG]images/smilies/Cry.gif[/IMG][IMG]images/smilies/Cry.gif[/IMG]