mong nhận được sự giúp đỡ!
Bài toán cái túi: có n đồ vật với kích thước s1, ..., sn. và các túi có sức chứa T. Giả thiết rằng si £ T, " i =1, 2, ...,n. Tìm cách xếp các đồ vật vào túi sao cho số túi phải sử dụng là ít nhất.