Bài 1: Viết chương trình thực hiện nhập một xâu ký tự và tìm từ dài
nhất trong xâu đó. Từ đó xuất hiện ở vị trí nào? (Chú ý. nếu có nhiều
từ có độ dài giống nhau thì chọn từ đầu tiên tìm thấy).