: Phương pháp quy hoạch động : có một phòng để tổ chức các cuộc họp,các cuộc họp được sếp vào lịch,nếu khoảng thời gian làm việc của chúng giao nhau không nhiều hơn thời điểm tiếp nối.Cho n cuộc họp,cuộc họp thứ i bắt đầu vào thời điểm ai và kết thúc vào thời điểm bi.Hãy xếp lịch để phục vụ nhiều cuộc họp nhất.


các bạn giải giúp mình với ,viết bằng ngôn ngữ c.