hiện tại mình đang dùng visual studio 2013 khi minh cho chạy
#include "stdafx.h"
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int a, b, c;
printf("nhap : ");
scanf("%d %d", &a, &b);
c = a + b;
printf(" vay : %d", c);
getch();
}

thì nó báo lỗi:
unable to start program 'C:\Ushers\DELL\Desktop\bt1\Debug\bt1.exe'.
the system cannot find the file specified.
thì làm sao đây ?
thân ái !