#include"stdio.h"
#include"conio.h"
#include"windows.h"
main(){
HANDLE hStdOut=
GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleTextAttribute(hStdOut,FOREGROUND_BLUE);
int i;
int j;
int k;
int a;
int b;
int c;
int q,w,e;

for(i=1;i<=8;i++){

for(k=10;k>=i-1;k--){

printf(" ");}

for(j=0;j<(i*2)-1;j++){

printf("*");
}
printf("
");
}
for(a=1;a<=9;a++){

for(c=10;c>=a-1;c--){

printf(" ");}

for(b=0;b<(a*2)-1;b++){

printf("*");
}

printf("
");
}
}

cái mẫu này chưa xong cho e hỏi cách làm rỗng bên trong cây thông nha thanks[IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]