Viết chương trình hỗ trợ học sinh tiểu học học phép nhân. Sử dụng hàm
rand để sinh ngẫu nhiên 2 số dương 1 kýtự. Sau đó, chương trình hiển thị
thống báo cho học sinh dạng như:
“6 nhan 7 bang may? “
Sau đó, học sinh gõ vào kết quả. Nếu đúng hiển thị “Rat tot!”, nếu sai hiển thị
“Sai roi, lam lai di!”, và để học sinh làm lại câu hỏi này cho tới khi trả lời đúng
thì thôi. Cần viết 1 hàm riêng để sinh các câu hỏi. Hàm này sẽ được gọi khi
chương trình bắt đầu thực hiện và mỗi khi người dùng trả lời đúng.