Ai biết làm giúp em với!!!!

Bài toán đề án ạ ....

Các bước làm :

B1: phân tích bài toán
B2: Lưu đồ ( đã có )
B3: test tay
B4: chạy chương trình = CAi biết làm b1, b3,b4 chỉ em với !!!! em đang cần gấp.