mọi người ơi cho em hỏi viết chương trình mã hóa và giải mã mã chập nhị phân (convolutional code) bằng thuật toán giải mã Viterbi như thế nào ah ???