Viết chương trình đọc một dãy số phức từ tệp văn bản “complex.txt” và ghi ra màn hình tổng của dãy này.
Các ac có thể chỉ cho em phương pháp làm , e sẽ tự code . Thank mn